Tájékoztató célja, adatkezelő megnevezése:

A VAN Interior Desin-nál tiszteletben tartjuk látogatóink személyes adatvédelemhez való jogukat. Személyes adatok alatt azon adatokat értjük, amely alapján be lehet azonosítani Önt név, cím, telefonszám és e-mail cím alapján. A VAN Interior Desin-nál csak azon személyes adatokat rögzítjük, amelyeket Ön önkéntesen ad meg, a kapcsolati és ajánlatkérési űrlap kitöltésével, vagy abban az esetben, ha telefonon felkeres bennünket, ezzel felhatalmaz minket arra, hogy ezen adatokat üzleti célokra felhasználjuk. Önnek joga van ezen információk felhasználásának korlátozására, tiltására. Kérjük, hogy ezt az igényét e-mailben jelezze nekünk.

Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait – az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon kívül – VAN Interior Design az alábbiak szerint használhatja fel, és őrizheti:

  • Szolgáltatásaink ajánlására
  • Jogi kötelezettségből fakadóan – pl. számla megőrzése
  • Jogos érdekből – pl. számla kiállításához
  • A VAN Interior Design az Ön személyes adatait nem adja át harmadik félnek, adatfeldolgozás, kutatás, elemzés céljából. Amennyiben Ön üzleti kapcsolatba kerül velünk az Ön adatait megismerő személyek köre:

Adatkezelő: Varga Anikó 2766 Tápiószele Lehel út 16.
Ügyviteli rendszer üzemeltetője: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest, Törökvész u. 30/a
Számvitel, könyvelés: Szolvencia Kft 1144 Budapest, Rákosfalva park 5. D. ép. 8. em. 34.
Tájékoztató során figyelembe vett hatályos jogszabályok, fontosabb nemzetközi ajánlások:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

Látogatói adatok, cookie fájlok

A VAN Interior Design honlapjának (www.van-interior-design.com) böngészése közben a honlapot futtató szerver automatikusan regisztrálja felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, statisztikai célokra. Ezen adatot a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. A VAN Interior Design honlapján keresztül tehát ezen szempontok alapján nem folytatunk adatfeldolgozó tevékenységet. Egyéb adatgyűjtő cookie fájlt NEM üzemeltetünk weboldalunkon.

Kapcsolati és árajánlatkérő űrlap

A személyes adatok megadása, kapcsolatfelvételi célból történik, és kizárólag önkéntes alapon. A VAN Interior design honlap teljes tartalmát anonim módon is el lehet érni. Természetesen minden ésszerű intézkedést meghozunk azért, hogy az Ön adatait biztonságban tudjuk. Minden személyes adathoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, elkerülve ezek jogosulatlan felhasználását.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, látogatóink kérdései, árajánlatkérései megválaszolására
Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes és tevőleges hozzájárulása: adatok megadása, checkbox kipipálása.
Adatkezelés módja: Adatkezelés az Érintett önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, mikor a www.van-interior-design.com honlapon kitöltötte a kapcsolati űrlapot.
Érintettek jogai, és jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a VAN Interior Design által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor rendelkezhet azok további kezelését illetően. Visszavonhatja korábban adott hozzájárulásait, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését. A VAN Interior Design az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A VAN Interior Design a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A VAN Interior Design – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Levelezési cím: 2766 Tápiószele Lehel út 16. Varga Anikó Telefonszám: +36 30 608 4673 e-mail cím: hello@van-interior-design.com

Ha a VAN Interior Design az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A VAN Interior Design a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a VAN Interior Design jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A VAN Interior Design ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018 május 25.-től hatályos. Fenntartjuk a jogi figyelmeztetés, tájékoztatás jövőbeni változásának, módosításának jogát, amelyet a VAN Interior Design honlap ezen részén feltüntetünk.